Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Regionaal ontwikkelcentrum
voor  lokale energietransitie
vanuit bewonersperspectief
Samenwerkingsverband energiecoöperaties in het Gooi

Partner in de regionale energiestrategie en de gebundelde dienstverlening in het Gooi

De bewonersreis van bewustwording tot resultaat

  • Bewustwording en oriëntatie algemeen
  • Oriëntatie op de eigen woning
  • Oriëntatie op de omgeving
  • Verduurzamingsplan bewoner
  • Offertes aanvragen en beoordelen
  • Uitvoeren maatregelen
  • Toetsen van resultaten

Elke stap in de bewonersreis vraagt inzet van de energiecoöperaties. Soms in samenwerking met andere partners. Deze inzet is niet statisch. Het vraagt creativiteit om in elke stap de bewoner te blijven bereiken.

1 Bewustwording en oriëntatie algemeen 

Bewustwording van de bewoner mbt de energietransitie als actueel maatschappelijk thema en de algemene oriëntatie van de bewoner op het verduurzamen van de woning. 

Inzet energiecoöperatie

-          Informatie geven, gesprek op gang brengen en toegankelijk maken van informatie via loket, website, bijeenkomsten, gesprekken, infopunten, sociale media, flyers.

-          Betrekken van bewoners bij het organiseren van de aandacht voor de energietransitie en het aantrekken en opbouwen van lokale kennis en kunde.

Samenwerking

Samenwerking met buurtplatforms, lokale netwerken, maatschappelijke organisaties en andere lokale kanalen en partners om contacten te leggen met bewoners en lokaal identiteit te geven aan de energietransitie.

2 Oriëntatie op de eigen woning

Wat betekent de energietransitie voor het eigen huis van de bewoner? Wat is de energiestaat van de woning en welke stappen zijn er nodig om tot verduurzaming te komen?
Inzet energiecoöperatie:
-          Persoonlijk in contact met bewoners via energiecoachgesprekken. Met name via de energiecoach maakt de energiecoöperatie persoonlijk contact met de bewoner en zijn energievraagstukken.
-          Vaststellen van de energiestaat van de woning en een aanzet tot een verduurzamingsplan met behulp van een checklist en een warmtescan.

Samenwerking
De energiecoöperaties werken samen in Energie Verbonden aan kwaliteit, planning en inzet van energiecoaches en breiden dat komend jaar nog meer uit. Een energiecoach is een betrokken bewoner, een ervaringsdeskundige of vrijwillige professional, die beschikbaar is voor (gratis) gesprekken met bewoners over de mogelijkheden voor energiebesparing aan de woning. Energiecoaches worden regionaal getraind en geschoold (zie bijlage 1). Voor de regionale training van energiecoaches wordt samengewerkt met Hoom. Daarnaast is er vier keer per jaar een bijscholing.

3 Oriëntatie op de omgeving

In wat voor buurt woont de bewoner met wat voor huizen? Uit welke periode zijn de huizen en wat voor woningtypen?  Wat is de energiestaat van de buurt? Wat doen de buren? Is er onderling afstemming? Welke energiebronnen zijn geschikt voor deze buurt? Zijn er voorbeeldhuizen?
Inzet energiecoöperatie
-          Samen met bewoners inzicht krijgen in de energiestaat van de eigen straat/buurt.
-          Opzetten van straat en buurtgesprekken en -projecten.
-          Onderzoeken van de mogelijkheden van de straat/buurt.
-          Voorbeeldhuizen in beeld brengen, bijvoorbeeld via interviews.
-          Straatprojecten zijn ook een opstap naar de wijkaanpak.

Samenwerking
Voor de oriëntatie op de omgeving wordt samengewerkt met de gemeente en met specialisten uit het RET. Bijvoorbeeld voor de kaarten van de buurt, inzicht in energiebronnen en het voorbereiden van de wijkaanpak

4 Verduurzamingsplan

Welke maatregelen vraagt de woning? Welke fasering voor de uitvoering van maatregelen past bij de bewoner? Wat zou de bewoner samen met de buurt kunnen doen? Is er een financieringsplan nodig?
Inzet energiecoöperatie

-          Bijhouden van een woningdossier door de coöperatie en volgen van de bewoner.

-          Bewoners individueel, via bijeenkomsten of via straatprojecten ondersteunen bij het maken van een verduurzamingsplan

-          Bewoners ondersteunen bij het gebruiken van een digitaal (Hoom)dossier als tool van de bewoner zelf.

-          Voor specialistische vragen op het gebied van maatregelen en financiering zo nodig verwijzen naar (betaalde) energieadviseurs en bedrijven.

Samenwerking
Via de landelijke koepel van energiecoöperaties (Energie Samen en specifiek Hoom) maken de energiecoöperaties gebruik van verschillende digitale tools voor bewoners die ook steeds verder ontwikkeld worden.

5 Offertes aanvragen en beoordelem
Bij welk bedrijf vraagt de bewoner offertes aan? Is dat bedrijf deskundig en betrouwbaar. Biedt het kwaliteit? Waar moet de bewoner op letten bij het aanvragen van een offerte? Hoe beoordeel je als bewoner een offerte? Hoe kom je tot een beslissing?
Inzet energiecoöperatie

-          Bewoners helpen om zelf inzicht te krijgen in het aanvragen en beoordelen van offertes door goede informatie

-          Uitwisselen en toetsen van offertes in workshops en verdiepende bijeenkomsten.

-          Indien nodig verwijzen we naar (betaalde) energieadviseurs voor specialistisch advies.

-          Aanbieden van collectieve inkoopacties, die ook weer een motor zijn om bewoners door de bewonersreis te helpen. Bewoners kunnen bij collectieve acties kiezen voor meer of minder (betaalde) ondersteuning bij besluitvorming en uitvoering.

Samenwerking
Energiecoöperaties werken eraan om een onafhankelijke maar steunende en monitorende rol te blijven bieden. Elke energiecoöperatie heeft contact met enkele (bekende) bedrijven in de regio. Er is behoefte aan een uitgebreider netwerk van bedrijven om mee samen te werken als partners in de energietransitie. Met name dit partnerschap is in de regio nog onderontwikkeld. Opvallend is ook dat bedrijven ook niet als partner in de RES G&V vertegenwoordigd zijn. Dit vraagt aandacht.  

6 Uitvoeren maatregelen
Hoe verloopt de uitvoering van de maatregelen? Zijn de bedrijven beschikbaar? Worden afspraken nagekomen en is het naar wens?

Inzet energiecoöperatie

-          Ieder bewoner beslist uiteindelijk zelf welke maatregelen uitgevoerd worden. De energiecoöperatie is daarin een vraagbaak en gesprekspartner.

-          Bij collectieve inkoopacties nemen energiecoöperaties een verantwoordelijkheid zowel voor de aanbieders die ze (samen met een werkgroep van bewoners) selecteren als voor het proces om tot uitvoering te komen en het realiseren van een effectieve en betrouwbare collectieve inkoop.  

Samenwerking
Energie Verbonden hoopt via het energiedienstenbedrijf de samenwerking met bedrijven en specialisten uit te breiden.  

7 Toetsen van resultaten bewonersreis

In hoeverre nemen bewoners daadwerkelijk stappen in de bewonersreis? Hoe verloopt dat proces van de bewoner? Hoe pakken bewoners het aan? Komt de energietransitie vanuit bewoners op gang?
Inzet energiecoöperatie

-          De samenwerkende energiecoöperaties zijn met name hierin krachten aan het bundelen.

-          Elkaar ondersteunen door de bewonersreis regionaal via Energie Verbonden te monitoren

Samenwerking

-           Investeren in de afstemming met bewoners, gemeente, bedrijven en maatschappelijke organisaties over de voorwaarden en faciliteiten die nodig zijn om de bewonersreis nog meer te laten slagen.