Basis Lokaal

Essentie

Lokale energiecoöperaties werken door en voor bewoners. Enerzijds bundelen energiecoöperaties de lokale initiatiefkracht, kennis, deskundigheid en inzet van bewoners op het gebied van de energietransitie.

Anderzijds is de ambitie om medebewoners mee te nemen in de energietransitie door ze bewust te maken (gesprekken en informeren), de mogelijkheden voor verduurzamen van de eigen woning te onderzoeken (adviseren, faciliteren plannen), maatregelen te nemen (acties) en voor te bereiden op aardgasvrij (transitie).

Dit geeft een diversiteit aan activiteiten, die zich steeds meer uitkristalliseren, maar ook de creativiteit blijven vragen van de lokale energiecoöperaties om nieuwe bewonersrelaties te leggen en bewoners mee te nemen in de energietransitie.

Door regionaal krachten te bundelen proberen we het coöperatief organiseren steeds meer te professionaliseren en van de ontwikkelde activiteiten goede concepten te maken. Dat neemt niet weg dat er altijd sprake zal zijn van lokaal maatwerk en lokale creativiteit.

Globaal overzicht lokale energietransitie vanuit bewonersperspectief

Lokaal door
en voor bewoners 

Gesprek en informeren

 • Energiebewustzijn, Energiebesparing, Energieopwekking, Warmtetransitie
 • Infoavonden (open uitnodiging om mee te doen)
 • Communicatiemateriaal
 • Vraagbaak
 • Energielessen/tentoonstelling
 • Thema-avonden/webinars
 • Infopunten

Aansluiten bij vier gemeentelijke opgaven

 • Energietransitie actueel maatschappelijk thema van ons allemaal
 • Opgave verduurzaming woningen
 • Opgave nieuwe energie 50% lokaal eigendom
 • CO2 reductie  met behulp van duurzame warmtebronnen (van het gas af)

Onderzoeken 
eigen woning

Energiecoaches (persoonlijk contact) 
Focus is individueel bewoners op gang helpen bij verduurzamen woning

 • Inzicht in eigen gebruik, verbruik van apparaten, verlichting en kleine bespaarmaatregelen
 • Inzicht in de energielekken huis (warmtescan)
 • Inzicht in de energiestaat van de woning en je persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden in relatie tot verduurzaming
 • Inzicht in energiebesparingsplan voor de langere termijn (werken met het hoomdossier)

Straat- en buurtgesprekken
Met je buren, krachten bundelen, gezamenlijkheid en informeel aan de keukentafel)

 • Uitwisselen van ervaring en kennis
 • Stimuleren van doen
 • Voorbeeldhuizen in beeld brengen
 • Motiveren en voorbereiden tot individuele en/of collectieve acties (isolatie, opwekking)
 • Uitdagingen aangaan (bijv buurtbatterij of aardgasvrij)

Realiseren 
maatregelen

Werven en monitoren bewoners bij collectieve acties en participatie in collectieve opwekking

 • Deelnemen aan collectieve inkoopactie zonnepanelen
 • Deelnemen aan collectieve inkoopactie isolatie
 • Collectieve opwekking (participatie)

Voorbereiden 
aardgasvrij

Buurtaanpak (met je buurt, wijk of dorp, ) naar duurzame warmtebronnen. 

 • Focus CO2 reductie
 • Bewoners betrokken, huizen voorbereid, meenemen in traject aardgasvrij
 • Opbouwen warmtebedrijf
  Warmtebronnen, warmtenetten, warmtepompen (individueel en collectief