Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Regionaal ontwikkelcentrum voor  lokale energietransitie
vanuit gebruikersperspectief

Samenwerkingsverband
energiecoöperaties en energiecollectieven in het Gooi

Uitgangspunten Energie Verbonden

Partners in Energie Verbonden onderschrijven de volgende uitgangspunten:

 • Staan voor de gezamenlijke opgave van energietransitie (maatschappelijke opdracht)
 • Samenwerken energiecoöperaties en energiecollectieven 7 gemeenten, lokaal verbinden en regionaal versterken
 • Regionaal de uitdaging aangaan om de kwaliteit van onze lokale aanpak verder te brengen.

 • Werken vanuit gebruikersperspectief en vanuit lokaal: ambitie is dat bewoners, ondernemers, scholen, maatschappelijke organisaties en overheid samen opbouwen vanuit de kernen
 • Verdiepen van actuele energiethema's.

 • Krachten bundelen, delen van kennis en kunde, concepten ontwikkelen en netwerken vormen die investeren in kwaliteit, beschikbaarheid en ontwikkeling
 • Deel uitmaken van Samen op Pad, de regionale energiestrategie Gooi en Vechtstreek en regionaal inspelen op ontwikkelingen
 • Uitwisselen en delen van ervaring en kennis in de regio, provinciaal en landelijk

 Speerpunten

 • Lokaal staan voor de energietransitie
  In elke gemeente organiseren energiecoöperaties en energiecollectieven zich op eigen wijze. Vanuit Energie Verbonden leren we van de verschillen en stellen de vraag of alles wat nodig is voor de energietransitie (energiebewustzijn, energiebesparing en energieopwekking) vanuit gebruikersperspectief lokaal van de grond komt.  
 • Energiecoaches
  Principe is per gemeente lokaal investeren in opbouwen netwerk(en) energiecoaches en dan regionaal trainen en versterken energiecoaches en verdere conceptontwikkeling. Per kwartaal regionale trainingsavond voor alle energiecoaches. Daarnaast basistraining van Hoom. 
 • EnergieThuisbijeenkomsten
  Pilot voor twee keer zes bijeenkomsten voor groepen bewoners die een energiecoachgesprek hebben gehad en willen werken aan energiebesparingsplannen, aanvragen en beoordelen van offertes. Uitgevoerd voor Erik de Lange en Pieter Knijff (coördinatoren energiecoaches)
 • Checklist ontwikkelen voor het aanvragen en voor het beoordelen van offertes (samen met Hoom)
 • Netwerk van bedrijven in het Gooi. Lokaal in beeld brengen en regionaal samenwerken (zie bijgevoegde lijst, graag aanvullen). We werken samen met bedrijven om bewoners zo goed mogelijk te kunnen informeren maar blijven wel onafhankelijk. 
 • Coöperatief energieloket
  Loket met informatie van en voor bewoners, gemeenten, bedrijven en specialisten/voorzieningen. Dit is ook actueel vanuit het RET (regionaal energietransitieteam). Energiecoöperaties zijn zelf een informatiepunt en een belangrijke schakel naar bewoners. Energiecoöperaties kunnen informatie toegankelijk maken en informatiepunten in wijken en kernen organiseren. Afstemmen van de beschikbaarheid van informatie in de regio, met het RET en de ambtenaren. 
 • De positie van de energiecoöperatie in de wijkaanpak en andere gemeentelijke initiatieven voor gasloze wijken. De gemeenten hebben enkele pilots voor de wijkaanpak aangewezen. Het gaat om de aanpak van een totale wijk (zoals de Hilversumse Meent en Huizen). Hierbij werken alle vertegenwoordigers in het RET samen aan de pilot onder regie van de gemeente. Wij participeren in het RET vanuit gebruikersperspectief. Dat geeft een aantal vragen: wat willen de bewoners, wie zijn contactpersonen in de wijk, hoe positioneren energiecoöperaties zich in de wijkaanpak. Straatgesprekken en straatprojecten zijn een goede opstap naar de wijkaanpak. Wat kunnen wij vanuit regionale samenwerking hieraan voorbereiden en bijdragen?
 • Werken met Econobis,
  ICT-omgeving voor energiecoöperaties in Nederland. Sinds zomer 2018  beschikbaar. HilverZon en Energiecoöperatie Wijdemeren werken al met Econobis. Wat gaan de andere energiecoöperaties doen?

 Overige aandachtspunten

 • Monitoren relatie bewoners en bedrijven en kwaliteitsbewaking energiebesparende maatregelen. Komt het van advies tot offerte en uitvoering? Is de geboden kwaliteit goed genoeg? Zijn er voldoende (lokale) bedrijven deskundig en beschikbaar zijn voor de uitvoering van energiebesparingsadviezen. Wij stimuleren kwaliteit, maar maken zelf geen selectie. 
 • Ontdekken en beschikbaar maken van nieuwe producten, die bijdragen aan energiebewustzijn, energiebesparing of energieopwekking en zinvol zijn voor de lokale energietransitie. Zie verzameling van huidige werkwijzen en activiteiten in de regio. Identificeren van vraagstukken en thema's en zoeken contactpersonen die met een netwerk van betrokkenen de vraagstukken en thema's willen onderzoeken en verdiepen. Zoals Energieopwekking, Energieopslag, Transport in de openbare ruimte, Transport in huis, Financiering.  Zonne-energie, Warmte zonder gas, windenergie, Mobiliteit, Ledverlichting enzovoort.