Energie Verbonden

Samenwerkingsverband energiecoöperaties Gooi en Vecht

Als lokale energiecoöperaties dragen we zorg voor de energietransitie vanuit bewonersperspectief in onze gemeente. Onze basis is lokaal.

Regionaal in Energie Verbonden bundelen we waar nodig onze krachten om lokaal te versterken en regionaal positie in te nemen in de verschillende samenwerkingsverbanden. We  investeren in ontwikkeling, professionalisering en partnerschap. De voorbeelden van de lokale energiecoöperaties zijn ons visitekaartje. Er zijn een aantal activiteiten die we regionaal samen ontwikkelen en/of uitvoeren zoals:

Vier pijlers

Energie Verbonden kent vier pijlers: energiebewustzijn, energiebesparing, energieopwekking en de warmtetransitie, waarin we zowel lokaal als regionaal investeren.

Samenwerking regio G&V

Daarnaast bundelen we krachten om regionaal samen te werken met andere partijen in de regio

Partner in het Energiedienstenbedrijf
De samenwerkende gemeenten in G&V hebben besloten om een Energiedienstenbedrijf op te zetten. Energie Verbonden is partner in het Energiedienstenbedrijf vanuit bewoners-perspectief. Dit betekent dat wij deelnemen vanuit de vraagkant en daarin zullen investeren.

Regionale Energie Strategie (RES)
In de RES onderscheiden we vanuit bewonersperspectief drie belangrijke onderwerpen. De 50% lokaal eigendom. De participatie in de zoekgebieden voor energieopwekking in G&V. En de investering in grote daken. Onderdeel daarvan is de collectieve energieopwekking die we als energiecoöperaties samen verder ontwikkelen.

Partner in het RET en BOEG.
Energie Verbonden participeert als partner in het RET en BOEG. RET is het regionaal energietransitieteam. BOEG is het bestuurlijk overleg energietransitie G&V.

Transitievisie warmte
Verschillende energiecoöperaties hebben initiatieven genomen en samen met de gemeente een aanvraag gedaan voor het programma aardgasvrije wijken (PAW). Deze projecten zijn mooie casussen voor het ontwikkelen van de transitievisie warmte in de verschillende gemeenten.