Energie Verbonden

Samenwerkingsverband voor ontwikkeling, professionalisering en partnerschap

Energie Verbonden is het samenwerkingsverband van energiecoöperaties in Gooi en Vechtstreek. Als lokale energiecoöperaties dragen we zorg voor de energietransitie in onze gemeente vanuit bewonersperspectief. Regionaal bundelen we waar nodig onze krachten en investeren in ontwikkeling, professionalisering en partnerschap. Energie Verbonden organiseert alleen regionaal wat lokaal versterkt.

Partner in de regio G&V

Partner in het RET en BOEG
Energie Verbonden participeert als partner in het RET en BOEG. RET is het Regionaal EnergietransitieTeam, daarin zijn vertegenwoordigd: gemeenten, woningcorporaties, energiecoöperaties, omgevingsdienst, Waternet, PWN, Vitens, Liander, huurderverenigingen
BOEG is het bestuurlijk overleg energietransitie G&V met dezelfde partners. 

Regionale Energie Strategie (RES)
In de RES onderscheiden we vanuit bewonersperspectief drie belangrijke onderwerpen. De 50% lokaal eigendom. De participatie in de zoekgebieden voor energieopwekking in G&V. En de investering in grote daken. Onderdeel daarvan is de collectieve energieopwekking die we als energiecoöperaties samen verder ontwikkelen.

Partner in het Energiedienstenbedrijf
De samenwerkende gemeenten in G&V hebben besloten om een Energiedienstenbedrijf op te zetten. Energie Verbonden is partner in het Energiedienstenbedrijf vanuit bewoners-perspectief. Dit betekent dat wij deelnemen vanuit de vraagkant en daarin zullen investeren. De vraagkant wordt vanuit lokaal opgebouwd (zie lokale energiecoöperaties). Regionaal zijn met name onze collectieve inkoopacties voor isolatie en zonnepanelen belangrijke schakels. Duurzaam Bouwloket neemt ook deel aan het energiedienstenbedrijf.   

Lokale energiecoöperaties

Essentie van de lokale energiecoöperaties is dat wij werken door en voor bewoners. Enerzijds bundelen energiecoöperaties de lokale initiatiefkracht, kennis, deskundigheid en inzet van bewoners op het gebied van de energietransitie. Anderzijds is de ambitie om medebewoners mee te nemen in de energietransitie door ze bewust te maken (gesprekken en informeren), de mogelijkheden voor verduurzamen van de eigen woning te onderzoeken (adviseren, faciliteren plannen), maatregelen te nemen (acties) en voor te bereiden op aardgasvrij (transitie). Dit geeft een diversiteit aan activiteiten, die zich steeds meer uitkristalliseren, maar ook de creativiteit blijven vragen van de lokale energiecoöperaties om nieuwe bewonersrelaties te leggen en bewoners mee te nemen in de energietransitie

De vier pijlers energiecoöperaties

Energie Verbonden vertegenwoordigt in de regio het bewonersperspectief en gaat uit van de vier pijlers: energiebewustzijn, energiebesparing, energieopwekking en de warmtetransitie. 

Energie Verbonden stimuleert dat in elke gemeente aan alle vier de pijlers wordt gewerkt.  Dit kan gedaan worden door meerdere energiecoöperaties binnen een gemeente. Lokale energiecoöperaties kiezen zelf aan welke pijlers zij werken. 

Energie Verbonden stimuleert lokale initiatieven die deze pijlers oppakken, zodat we als partner in de regio op alle vier de pijlers commitment kunnen blijven geven. Lokale coöperaties binnen één gemeente stemmen onderling af en zitten samen via één vertegenwoordiger in Energie Verbonden.

Transitievisie warmte
Verschillende energiecoöperaties hebben initiatieven genomen en samen met de gemeente een aanvraag gedaan voor het programma aardgasvrije wijken (PAW). Deze projecten zijn mooie casussen voor het ontwikkelen van de transitievisie warmte in de verschillende gemeenten.

Energie Verbonden krijgt ondersteuning van 

Daarnaast maken we deel uit van landelijke en provinciale samenwerkingsverbanden van energiecoöperaties